Please install minimum flash player 7.0.0
Download at www.adobe.com

FAQ om AdBlue

Hvad er AdBlue?
AdBlue består af 32,5% urea og 67,5% destilleret vand.(Ikke klassificeret som farligt iflg. EU-direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger). Ikke sundhedsfarlig ved normal håndtering. AdBlue® anvendes på køretøjer udstyret med Selective Catalytic Reduction (SCR), der er en ny type katalysatorer, som er særlig udviklet til at virke sammen med AdBlue-indsprøjtningssystemet.

Kan jeg selv lave AdBlue?
Nej. AdBlue er en kemisk opløsning med høj renhedsgrad, der fremstilles efter strenge specifikationer og distribueres gennem en sikker forsyningskæde. Det frarådes på det kraftigste at forsøge at lave din egen 32,5% urea-opløsning fra gødningsurea og vand - uanset om det er renset eller ej.

Hvad er Euro IV og Euro V?
Euro IV og Euro V er standarder, som EU har fastsat, at kontrollere emissionen af forurenende stoffer fra tunge køretøjer. NOx, partikler (PM), kulbrinter (HC) og kulilte (CO) er de komponenter reguleret. Euro IV blev gennemført fra oktober 2005 til oktober 2006 og Euro V gennemførelsen stammer fra oktober 2008 til oktober 2009.

Emissionerne grænsen for NOx er 3.5 g / kWh i Euro IV og 2,0 g / kWh i Euro V.

Hvor meget AdBlue skal jeg bruge?
Du behøver ikke efterfylde AdBlue, hver gang du fylder op med diesel. Forbruget vil ligge på omkring 4 % af dieselforbruget for Euro IV-biler og omkring 6 % for Euro V-biler – svarende til 1,6 liter pr. 100 km.

Kan AdBlue fryse?
Smelte/Frysepunkt -10,5 grader Celsius. Ved lavere temperaturer krystalliserer produktet, men bliver flydende igen ved -10,5 grader uden at have taget skade. Nedbrydningstemperatur ved 100 grader Celsius.

Kan AdBlue brænde?
AdBlue kan ikke brænde og fremmer ikke forbrændingen.

Kan AdBlue blive for gammelt?
Ved korrekt opbevaring har produktet en forventet levetid på over 2 år.

Hvad sker der, hvis jeg løber tør for AdBlue?
Hvis du løber tør for AdBlue midt på en tur, skal du køre til den nærmeste servicestation og købe en dunk med AdBlue.

Bundfældes AdBlue?
Nej. AdBlue produceres og udtages flydende for at opnå den bedste kvalitet. Kun ved urenheder i form af støv og andre partikler. Hvis dette forekommer, bliver produktet forurenet.

Kan AdBlue tåle direkte varme/sol?
Nej. AdBlue må ikke opbevares ved temperaturer over 30 graders Celsius. Beskyt AdBlue mod direkte sollys fra vinduer og lign.

Hvis AdBlue spildes på jord eller andetsteds?
Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Skyl med vand. Undgå at produktet kommer ud på overfladevand eller jord. Sker det, da absorber med tør jord, sand eller andet ikke brandbart materiale. Opsaml det absorberede materiale og anbring det i en afmærket affaldsbeholder.

Hvis AdBlue krystalliserer ?
Hvis AdBlue kommer i kontakt med udendørs overflader kan det krystallisere. Hvis der er tale om mindre mængder skylles rigeligt med vand. Gælder også ved spild på vogn lak.

Må AdBlue tankes i tomme sprinklerdunke eller lign. ?
Nej, under ingen omstændigheder. Produktet er udviklet til at frigøre ammoniak under høj temperatur i katalysatoren. Uren AdBlue vil påvirke de mekaniske dele og kan medføre hyppigere serviceintervaller.

Må AdBlue tankes i dunke fra servicestandere?
Ja, men af sikkerhedsmæssige årsager er servicestandere udstyret med en magnetventil som forhindrer tankning i dieseltank mv.. Adapter kan købes for at frigøre ventilen i pistolen, og herefter vil det være muligt at tanke i velegnede beholdere, såfremt dunken er udstyret med adapter for frigørelse af ventil i pistol.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får AdBlue på tøj eller kroppen?
Undgå langvarig hud kontakt. Vask de berørte steder med sæbe og skyl rigeligt med vand. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med store mængder vand. Søg lægekontakt, hvis der udvikles irritation.

Må andre pumpetyper anvendes til tømning af containere end de foreskrevne?
Nej. Kun godkendte pumpeudstyr må anvendes. Ved ikke godkendt pumpe kan der opstå forurening, som kan forvolde skade på katalysator.

Hvorfor slår en pumpepistol af og til fra?
AdBlue vil udenfor beholderen fordampe og efterlade hvide krystaller (Urea). Ved kraftig krystallisering kan den tilstoppe pistolen. Demonter den berørte del og skyl igennem med vand evt. læg den i en spand vand, husk at tørre efter.

Kontrolleres brugen af AdBlue?
Ikke på nuværende tidspunkt, men procedure er under udarbejdelse. Fra 1 oktober 2007 skal alle nye lastbiler og busser være forsynet med NOx måler, og med tilhørende moment-reduktion på motorer i tilfælde af overskridelse af tilladt NOx niveau.